src/reportlab/platypus/paraparser.py
branchpy33
changeset 3900 056aff5b1a58
parent 3896 7da4fe956715
child 3931 ceee76b69e7c
--- a/src/reportlab/platypus/paraparser.py	Wed Dec 04 16:54:31 2013 +0000
+++ b/src/reportlab/platypus/paraparser.py	Wed Dec 04 16:57:09 2013 +0000
@@ -507,7 +507,7 @@
                 if isPy3:
                     u = chr(v)
                 else:
-                    u = chr(v).encode('utf8')
+                    u = unichr(v).encode('utf8')
             _greek2Utf8[chr(k)] = u
     return ''.join(map(_greek2Utf8.__getitem__,data))